årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte i Eskilstuna ponnytravsällskap

Medlemmar i Eskilstuna ponnytravsällskap kallas till årsmöte 6 februari 2021, kl 15-17. Årsmötet kommer om inget annat meddelas att genomföras digitalt, via Zoom. Länk till mötet skickas ut senare via messengergruppen "EPS Årsmöte 2021". Meddela gärna någon i styrelsen (eller maila till eskilstunaponnytrav@gmail.com) om du vill bli kontaktad på något annat sätt eller om vi missat att lägga till dig till gruppen.

Dagordning

1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
2. Val av protokollförande för dagens protokoll.
3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarnas §10.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande på ett år.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10.Beslut om antal styrelsesuppleanter samt val av dessa.
11.Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
12.Val av valberedning inför nästa års ordinarie årsmöte.
13.Val av ombud för SPTF's förbundsstämma jämte suppleanter för dessa.
14.Val av ombud för SPTF's representantskap jämte suppleanter för dessa.
15.Val av ombud för Ungdomsting jämte suppleanter för dessa.
16.Behandling av inkomna motioner.
17.Behandling av frågor väckta av styrelsen.
18. Fastställande av årsavgifter.
19. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för pågående verksamhetsår.

Årsmöteshandlingar skickas ut senast 30 januari. Motioner till årsmötet skickas till
eskilstunaponnytrav@gmail.com senast 23 januari. Det är viktigt att det framgår att det är en motion till årsmötet.
 

Välkomna!